VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů a služeb (dále též i jen jako „digitální obsah“) přes webové rozhraní  provozované Mgr. Hanou Vanátovou IČ: 87945681 DIČ: 8560133428, se sídlem Komenského 303, Bílovice nad Svitavou, 66401 jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Živnostenský úřad Brno (dále též jen jako „Poskytovatel“).

 

 1. Nákup online kurzu nebo služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Proces uzavírání Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, tedy Uživatele i Poskytovatele. Ujednání, která jsou ve Smlouvě o poskytování digitálního obsahu odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek  souvisí.

​3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než online kurz nebo službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě, Poskytovatele, ještě před objednáním online kurzu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup a zaplatit“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Tím, že Uživatel klikne na tlačítko „Potvrdit nákup a zaplatit“ totiž dává Poskytovateli signál, že Uživatel VOP viděl, četl a souhlasí s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde Poskytovatel popisuje. Uživatel tím dává i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že je stejně jako Poskytovatel připraven splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (tedy já jako Poskytovatel především dodat Uživateli objednaný online kurz nebo službu a vy jako Uživatel za něj zaplatit dohodnutou cenu).

​4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

IV. Cena online kurzu nebo služby a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řá

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Sběr recenzí

XI. Digitální obsah poskytovaný namísto odměny za osobní údaje

XII. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL.

Poskytovatelem je: Mgr. Hana Vanátová

se sídlem: Komenského 303, Bílovice nad Svitavou 66401

IČO: 87945681

Kontaktní telefon: 774 093 696

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@fyziohanka.cz

 1. UŽIVATEL. Uživatel je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní  uzavře se mnou, jako Poskytovatelem, Smlouvu o poskytování digitálního obsahu, a tím koupí online kurz nebo službu. Uživatelem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), anebo spotřebitel.
 1. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude mít Poskytovatel za to, že Smlouvu o poskytování digitálního obsahu Uživatel uzavírá jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Smlouva o poskytování digitálního obsahu, ve které Uživatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Uživatel, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Uživateli a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Uživatelem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva o poskytování digitálního obsahu, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Uživatel museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách  vyplněním potřebných údajů Uživatele) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Uživatel hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení Uživatele. Učiněním objednávky Uživatel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.
 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

1. Uživatel objednává online kurz nebo službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se Poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a Uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.​

 1. POPIS ONLINE KURZU NEBO SLUŽBY. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného online kurzu nebo služby včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které mohou být ke kurzu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytování digitálního obsahu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 1. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZU NEBO SLUŽBY. Pro objednání online kurzu, nebo služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Uživatel vyplní jméno, příjmení a email. Úhrada objednávky je možná pouze bankovním převodem. Objednávku odešle Uživatel kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup a zaplatit“.

​O obdržení objednávky bude Poskytovatel informovat Uživatele emailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou Uživatel zadal v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku Poskytovatel přijímá, zašle Poskytovatel informaci o přijetí objednávky Uživateli v následném mailu. Do okamžiku než je Uživateli doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v objednávce je Smlouva o poskytování digitálního obsahu uzavřena.

Při pochybnostech může Poskytovatel kontaktovat Uživatele za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se Poskytovatel nadále nezabývá.

 1. AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Není-li sjednáno mezi Poskytovatelem a Uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY. Smlouva o poskytování digitálního obsahu se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Uživatele, její přijetí ze strany Poskytovatele a tyto VOP. Smlouvu Poskytovatel archivuje v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena online kurzu nebo služby a platba

 1. CENA KURZU NEBO SLUŽBY. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena online kurzu nebo služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru online kurzu nebo služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Potvrdit nákup a zaplatit“) je již konečnou cenou.​
 1. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u online kurzu nebo služby v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, pak Poskytovatel není povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu online kurz nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Uživatele i k úhradě této zjevně chybné ceny, Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky Uživatele a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem k jiné výslovné dohodě. 
 1. Není-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně ujednáno jinak, Poskytovatel je povinen Uživateli online kurz nebo službu poskytnout až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává online kurz nebo služba ve vlastnictví Poskytovatele.​
 1. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

​- bezhotovostně bankovním převodem na účet Poskytovatele (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a online kurz nebo služba co nejdříve dodán/a.

​Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

​V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

​O přijetí platby Poskytovatel vystaví Uživateli doklad o přijaté platbě, který Uživatel obdrží nejpozději do 3 dnů od přijetí platby.

​Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

​Online kurz nebo službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

​Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví Poskytovatele, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením Smlouvy o poskytování digitálního obsahu Uživatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Uživatel najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet Poskytovatele a to zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se do online kurzu Uživatel zaregistruje, na  elektronickou adresu uvedenou Uživatelem.​

 1. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na  bankovní účet Poskytovatele. Přístup do kurzu bude povolen do 24 hodin od registrace do kurzu.

Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může Uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. 

 1. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (online kurz nebo služba) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. 
 1. Po dodání online kurzu nebo služby Uživatel co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Poskytovatele, aby mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.​
 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online kurzem (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (online kurz) zasílá Poskytovatel pouze Uživateli, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah Uživatel otevře v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro online kurz je nezbytné, aby byl Uživatel připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Uživatele. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.​

 1. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na  schopnostech Uživatele a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí Uživatel dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Poskytovatel neodpovídá za případný neúspěch Uživatele v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v online kurzu. 

 

VII. Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, pokud online kurz nesplní očekávání Uživatele nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě o uplatnění garance spokojenosti informuje Uživatel Poskytovatele elektronicky na info@fyziohanka.cznebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci Uživatel uvede, že využívá právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu v rámci garance spokojenosti a přiloží pokud možno i doklad o koupi online kurzu nebo sdělí aspoň datum nákupu, identifikační údaje Uživatele a údaj o tom, jaký online kurz zakoupil.  Odstoupení nemusí Uživatel nijak odůvodňovat. 14denní lhůta platí i pro službu, která nebyla využita. V opačném případě taková  služba není předmětem reklamace, a úhrada zůstane Poskytovateli v celkové výši. 
 1. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Smlouvy od poskytování digitálního obsahu odesláno emailem na info@fyziohanka.cz nebo odesláno poštou na  adresu Poskytovatele uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.​
 1. Uživatel může od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou o poskytování digitálního obsahu a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit v případě prodlení Uživatele s platbou kupní ceny, pokud je delší než 5 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.​
 1. Je-li Uživateli společně s online kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Uživatele bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Uživatel je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnýmiprávními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.​
 1. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.​
 1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může Uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní Uživatel u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže. Není-li Uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a Uživatel je vytkne bezodkladně.
 2. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje Uživatele namísto odměny, nemůže Uživatel požadovat přiměřenou slevu.
 4. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud Uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Uživatel uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
 5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
 6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@fyziohanka.cz
 7. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá Uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

​1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě o poskytování digitálního obsahu, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, kontaktuje Poskytovatele na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese. 

 1. Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Uživatel obrátit se svými stížnostmi.​
 1. Pokud mezi Poskytovatelem a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu,o nárocích nápravy z reklamace budou rozhodovat v rámci občanského soudního řízení soudy.​
 1. Poskytovatel uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Sběr recenzí

Poskytovatel na svých stránkách uvádí uživatelské recenze, které získává od Uživatelů, kteří již prošli kurzy Poskytovatele. Recenze získává dvojí cestou:

 1. Přes platformu Meta (společnost Facebook), kde aby byla recenze ověřitelná, pořizuje Poskytovatel screenshot zprávy Uživatele z aplikace Messenger, se souhlasem Uživatele zobrazit i jeho jméno.
 2. Přes emailingový nástroj Smartemailing, kterým Poskytovatel po určité době od poskytnutí digitálního obsahu Uživatele požádá o recenzi na tento digitální obsah. Ověření věrohodnosti takové recenze je možné přes číslo objednávky, resp. faktury.

XI. Digitální obsah poskytovaný namísto odměny za osobní údaje

Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností. 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o poskytování digitálního obsahu je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.​
 1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 1. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Uživatele však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.​
 1. Tyto VOP jsou účinné od 6. 1. 2023.